ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
2,378
เดือนที่แล้ว
2,668
ปีนี้
24,452
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
81,166
ไอพี ของคุณ
3.238.184.78

แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต 2

              ด้วย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ทาขุมเงินจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. .... และ
2.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....
ซึ่งบัดนี้ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติทั้ง 2 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

               ในการนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงินได้รับทราบข้อมูล และร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักกระบวนการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลทาขุมเงินได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชน ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่

  1. ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
  2. เว็บไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน http://www.thakhumnguen.go.th
  3. ปิดประกาศ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน) ทุกหมู่บ้าน
  4. Facebook เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

                โดยประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงินสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหลายช่องทาง ได้แก่

      1. แสดงความคิดเห็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 053- 506080 หรือ
      2. แสดงความคิดเห็นผ่านทางไปรษณีย์ ส่งถึง เทศบาลตำบลทาขุมเงิน เลขที่ 299 หมู่ที่ 3
          ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170  หรือ
      3. แสดงความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง โดยติดต่อที่งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

      โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น  
 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมะ ในหัวข้อ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เวลา 08.00 เป็นต้นไป

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุด้อยโอกาส
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5
ประชาคมชาวบ้านเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ หมู่ที่ 1 บ้านทาขุมเงิน
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงินเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงินเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนายสุพจน์  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำพร้อมคลอง 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 4 หมู่ 8  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป้าทอง หมู่3 และโครงการขยายถนน 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสบเมย  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้ 
ประกาศเรื่อง: การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
ประกาศเรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร 
ประกาศเรื่อง: เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การสอบราคาก่อสร้างเมรุบ้านทาขุมเงิน ม.1