ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

มุ่งสู่ตำบลเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมโดดเด่นควบคู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์


รูปภูเขา    หมายถึง  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลทาขุมเงิน  ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูง มีทัศนียภาพเป็นภูเขาล้อมรอบ  สลับที่ราบเป็นบางส่วน  แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในตำบล ทาขุมเงินซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมาเป็นระยะเวลาหลายปี

ต้นไม้    หมายถึง  การอาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนในตำบลทาขุมเงิน       ที่เปรียบเสมือน ต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นอยู่เสมอ

ขุมเงิน    หมายถึง  แผ่นดินอันเป็นที่มาของทรัพย์สมบัติเงินทอง  โดยมีประวัติในการค้นพบหลุมเงินหลุมทอง  ในพื้นที่ของบ้านขุมเงิน  และได้นำมาเป็นชื่อของตำบลทาขุมเงินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


พันธกิจ

 

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 6  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากการกระจายอำนาจ

 

 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาล  7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                    1.1  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า 

                          รางระบายน้ำ

                   1.2  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์

       1.3  แนวทางการปรับปรุงและจัดหาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                   2.1  แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

                   2.2  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น

                   2.3  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร

 2.4  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

                   3.1  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา

                   3.2  แนวทางการสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

                          และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

                   4.1  แนวทางการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   4.2  แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   4.3  แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

                   5.1  แนวทางการส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น

                   5.2  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารสุข

                   6.1  แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน

                   6.2  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข        

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

                   7.1  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

                   7.2  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร

                   7.3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

                   7.4  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

                   7.5  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น

       7.6  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน