ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
4,276
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
143,340
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
ลำดับรายการวันที่
1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น9 พ.ค. 2565
2ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น9 พ.ค. 2565
3ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น9 พ.ค. 2565
4ประกาศ พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์6 พ.ค. 2565
5ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ปี 2565 ครั้งที่ 128 เม.ย. 2565
6ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25657 เม.ย. 2565
7ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 228 ต.ค. 2564
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ พ.ศ. 256528 ต.ค. 2564
9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู/พนักงานจ้าง พ.ศ. 2565 ครั้งท28 ต.ค. 2564
10ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลากิจ ลาป่วย และการมาทำงานสายฯ28 ต.ค. 2564
11รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ต.ค. 2564
12มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 20 เม.ย. 2564
13ประกาศ-กทจ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล3 มี.ค. 2564
14หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ14 ม.ค. 2564
15คู่มือสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน6 ม.ค. 2564
16มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง6 ม.ค. 2564
17รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256323 ต.ค. 2563
18หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ29 ก.ย. 2563
19หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง29 ก.ย. 2563

1