ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
4,276
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
143,340
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25655 ส.ค. 2565
2คำสั่่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น7 มี.ค. 2565
3ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ง7 ก.ค. 2564
4แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่4)พ.ศ.25647 ก.ค. 2564
5คำสั่งมอบหมายงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของแต่ละส่วนกอง/ราชการ5 ก.ค. 2564
6ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ประจำปี 2564-256622 มิ.ย. 2564
7คำสั่งแต่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง21 มิ.ย. 2564
8คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล21 มิ.ย. 2564
9ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 8 มิ.ย. 2564
10คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน19 พ.ค. 2564
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เม.ย. 2564
12มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.ค. 2563
13มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน1 ก.ค. 2563
14มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ก.ค. 2563
15มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ก.ค. 2563
16มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.ค. 2563
17ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ฉ.2 พ.ศ. 256317 มิ.ย. 2563
18ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.255817 มิ.ย. 2563
19ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่2ฉบับที่3ฉบับที่4ฉบับที่5และฉบับที่6)17 มิ.ย. 2563
20ประกาศ-กทจ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล17 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|