ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
4,276
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
143,340
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
1
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาขุมเงิน เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - กันยายน พ.ศ.2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

15 พฤศจิกายน 2565

,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมคณะ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา โดยได้ให้คำแนะนำ และชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ต่อไป

10 พฤศจิกายน 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำถังขยะเปียก,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน มอบหมายให้นายนพดลย์ กุมมารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินพร้อมด้วยปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมด้วย อสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน บ้านสัน หมู่ที่ 4

09 พฤศจิกายน 2565

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เทศบาลตำบลทาขุมเงินดำเนินกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2566
⏰วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายกนที บุญมากาศ นายยกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดทาศรีป้าน หมู่ 5 ตำบลทาขุมเงิน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาหรือประเพณีลอยกระทงประจำปี ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมดังนี้
1.การประกวดแข่งขันทำกระทงเล็กระดับเยาวชน ร่วมด้วยโรงเรียนบ้านแม่เมย และโรงเรียนบ้านศรีป้าน
2.การประกวดทำกระทงเล็กระดับประชาชนทั่วไป
3.การประกวดแข่งขันการทำโคมแขวนระดับเยาวชน
4.การประกวดแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพจำนวน 2 เมูคือ ลาบปรุงสุก และแกงแค
ภายในงานยังมีการสาธิตทำกระทง,ทำผางประทีป,โคมแขวนและขนมเทียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมในงาน
08 พฤศจิกายน 2565

เตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดยนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ สภาเทศบาลตำบลทาขุมเงินนำโดย นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ ประธานสภา ฯ ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านแม่เมย ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านศรีป้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน ผู้นำชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้มีกิจกรรมที่ควรฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

02 พฤศจิกายน 2565

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นายนพดลย์ กุมมารกาศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน นายอภิภู วังษาวรกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบล ทาขุมเงิน และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทา
23 ตุลาคม 2565

พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นายนพดลย์ กุมมารกาศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ วัดทาสบเมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
13 ตุลาคม 2565

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นายสุภาพ สมบัติใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

13 ตุลาคม 2565

ประชุมการจัดทำและพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นายนพดลย์ กุมมารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมการจัดทำและพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

12 ตุลาคม 2565

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 2565 ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดยนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานในพิธีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้เข้าร่วมปฏิญาณตนเพื่องดเหล้าเข้าพรรษา กลุ่มที่ 1 (งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา 89 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2565 ) และกลุ่มที่ 4 (งดเเหล้าตลอดชีวิต) เพื่อให้ประชาชนในตำบลทาขุมเงินตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการดื่มสุราเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ และส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธต่อไป ณ วัดทาสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน

11 ตุลาคม 2565

มอบบ้านปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2565 เวลา 10.30 น. อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่มอบบ้านปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามระเบียบของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน นำโดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน คณะบริหาร เเละกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุน ลงพื้นที่ ดูเเลมอบบ้านปรับสภาพที่อยู่อาศัย รายนางรจนา ปะละมะกาศ บ้านเลขที่ 105 ม.6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน รวมเป็นเงินในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน ทั้งสิ้น 39,998.50 -บาท

06 ตุลาคม 2565

ต้อนรับคณะที่เดินทางมาส่ง และร่วมแสดงความยินดี กับข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมต้อนรับคณะที่เดินทางมาส่ง และร่วมแสดงความยินดี กับข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประกอบด้วย 1. นางสาวกรกมล แสงอุดม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
2. นายตระกูล ยะสะนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
3. นายกิตติคุณ ศรีนาคา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
4. นายธรรศ ปัญญาสืบ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
03 ตุลาคม 2565

สำรวจความเสียหาย ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2565 นำโดยนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน

02 ตุลาคม 2565

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้านปง และนักพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของนางพรรณิภา ทาคำกาศ บ้านเลขที่ 88 หมู่ 12 บ้านปง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

30 กันยายน 2565

ระชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

16 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 33  (490 รายการ)