ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
1
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินได้อนุมัติให้กองสวัสดิการสังคมดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จำนวน 26 ราย

14 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานจังหวัดลำพูนปีพ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นายสุภาพ สมบัติใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาล นายธีรพล แดงจา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานจังหวัดลำพูนปีพ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ผู้นำศาสนสถานสามารถจัดการศาสนสถานให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมเป็นต้นแบบนำไปสู่การขยายเครือข่ายและสร้างเครือข่ายขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการตรวจตรวจประเมินเพื่อมอบคำรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
ณ วัดทาขุมเงิน
13 กันยายน 2566

โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคปีพ.ศ. 2566 (World Rabies Day 2023),เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคปีพ.ศ. 2566 (World Rabies Day 2023) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยภายในงานมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ. 2566 Thailand Rabies Awards 2023) ระดับเขต โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่และอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2566

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ณ หมู่ที่ 3 บ้านสวนหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ทาขุมเงิน

05 กันยายน 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงินได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) กิจกรรม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานปกปักงานสำรวจเก็บรวบรวม งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติคณะอนุกรรมการงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น คณะอนุกรรมการงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

04 กันยายน 2566

โครงการผู้ว่าราชการ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566-2567,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 06:40 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นางจิตรา จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาล นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมโครงการผู้ว่า ฯ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมการตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 6 รูป และฟังธรรมะเทศนา โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ วัดทาหนองยางไคล หมู่ที่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

31 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายในวัยผู้สูงอายุ ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินได้มอบหมายให้รองนายกฯนายนพดลย์ กุมมารกาศ เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายในวัยผู้สูงอายุ ดำเนินการโดย ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ซื่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ซึ่งได้นำเนินการฝึกปฏิบัติเต้นบาสโลบให้กับกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรงและคลายเครียด

30 สิงหาคม 2566

พิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2563 ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

29 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ รวมถึงพิจารณาในข้อราชการอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

29 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านอาหารปลอดภัย ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านอาหารปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการอาหาร และแผงลอยในเขตเทศบลตำบลทาขุมเงิน จำนวน 50 คน เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านอาหารปลอดภัยซึ่งผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารได้จัดหาวัตถุดิบปรุงประกอบและให้บริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัยรวมถึงมีคุณค่าทางผู้ชนะการโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา

28 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลทาขุมเงิน จำนวน 25 ราย เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ สามารถดูแล ทำกายภาพบำบัดให้ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลทาขุมเงิน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทาขุมเงิน
25 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนายประเสริฐ วงค์ตันกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เมย โดยมีนายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัยในพื้นที่  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสัตว์เลื่อยคลาน (งู) โดยมีนายสุรพงษ์ สืบไชย เป็นวิทยากรให้ความรู้
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีนายคเชนทร์ นพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้
และการฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์จำลองเมื่อมีเหตุสาธารณภัย (แผ่นดินไหว) โดยมีนายไพรฑูรย์ อุ่นกาศ และนายสุรศักดิ์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านแม่เมย หมู่ที่ 6 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
23 สิงหาคม 2566

ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จำนวน 26 ราย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินได้อนุมัติให้กองสวัสดิการสังคมดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จำนวน 26 ราย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านการเกษตรจากเหตุภัยพิบัติ จำนวน 2 รายณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

22 สิงหาคม 2566

โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้นายนพดลย์ กุมมารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับแกนนำมวลชน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เพื่อกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของมวลชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

17 สิงหาคม 2566

โครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยจิตใจชื่นบานซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางจิตรา จันทร์ทิพย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยจิตใจชื่นบานซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยจัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุมีหลักธรรมคติธรรมในการครองตน

17 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 41  (611 รายการ)