ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
2,945
เดือนที่แล้ว
3,277
ปีนี้
20,466
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
135,793
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84
1
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายสุภาพ สมบัติใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน นายนพดลย์ กุมมารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงาน และประชาชนตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้งร่วมคิด ร่วมฝึกปฏิบัติการรวบรวมเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ของตำบลทาขุมเงินเพื่อให้มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตำบลทาขุมเงิน
วิทยากรโดย นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน
การบรรยายหัวข้อ การดำเนินงานด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
การบรรยายหัวข้อ การดำเนินงานด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงาน ประกอบด้วย
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
วิทยากรโดย 1. นางสาววัลลภา พินโยจิต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2. นายทิวากร อภิวงศ์วาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
13 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ด้วยหลักธรรมาภิบาล,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นายสุภาพ สมบัติใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ด้วยหลักธรรมาภิบาล และนายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน
ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรัก ความสามัคคี/ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยประกอบด้วย
๑. การบรรยาย ในหัวข้อ "การทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล"
วิทยากรบรรยายได้แก่ ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
๒. การบรรยาย ในหัวข้อ "การทำงานร่วมกัน ภายในองค์กรอย่างมีความสุข
(Happy Work Place) วิทยากรบรรยายได้แก่ นายพายุพล ศรีอภัย
นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน
01 กันยายน 2565

โครงการอบรมความรู้เรื่องการดูแลด้านจิตใจของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลทาขุมเงินร่วมกับเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ดำเนินโครงการอบรมความรู้เรื่องการดูแลด้านจิตใจของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทาขุมเงินโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน นายกนที บุญมากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีรองนายกฯ นายนพดลย์ กุมมารกาศกับปลัดเทศบาล นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ นางชวนพิศ ฤทธิสาร ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 45 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

23 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
1. ฝึกข้อมแผนในสถานการณ์จำลองเมื่อมีเหตุสาธารณภัยในสำนักงาน
2. ฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์จำลองเมื่อมีเด็กจมน้ำ
3. ฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์จำลองเมื่อมีเด็กติดในรถ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ครู เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีมีเหตุสาธารณภัยหรืออุบัติภัยในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน และ สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
18 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกซ้อมแผน สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผน
สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
1. ฝึกข้อมแผนในสถานการณ์จำลองเมื่อมีเหตุสาธารณภัยในสำนักงาน
2. ฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์จำลองเมื่อมีเด็กจมน้ำ
3. ฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์จำลองเมื่อมีเด็กติดในรถ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ครู เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีมีเหตุสาธารณภัยหรืออุบัติภัยในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน และ สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
18 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

17 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน  นายไพรสันต์ กันเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงินโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยให้ตระหนักถึงการเลือกวัตถุดิบและการประกอบหารที่เหมาะสม ให้มีการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน
16 สิงหาคม 2565

โครงการ การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำเบเกอร์รี่),เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้นายนพดลย์ กุมมารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำเบเกอร์รี่) โดยมีนางสาวเบญจวรรณ แสนแก้วกาศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ปี 2565 เป็นผู้กล่าวรายงาน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทาขุมเงินและเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเบเกอร์รี่ ที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นภายในชุมชน รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว โดยมีนางสาวอภิรดี บุญมากาศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

13 สิงหาคม 2565

ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยนายประเสริฐ วงค์ตันกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

12 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

11 สิงหาคม 2565

โครงการ 1 อปท. 1 วัด ประชารัฐ สร้างสุข 5 ส. ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ 1 อปท. 1 วัด ประชารัฐ สร้างสุข 5 ส. เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย มีกิจกรรมกวาดทำความสะอาดบิเวณวัด จัดเก็บขยะ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และใส่ทรายอะเบทบริเวณที่มีน้ำขัง ณ วัดทาสบเมย และวัดศรีป้าน

10 สิงหาคม 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นายนพดลย์ กุมมารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยนายประเสริฐ วงค์ตันกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

28 กรกฎาคม 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนา ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นายสุภาพ สมบัติใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดทาสวนหลวง

28 กรกฎาคม 2565

โครงการจิตอาสา ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 9

27 กรกฎาคม 2565

โครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยจิตใจชื่นบาน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน นายสุภาพ สมบัติใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยจิตใจชื่นบาน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลทาขุมเงินร่วมกับเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ณ วัดทาสบเมย ตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ. ลำพูน

22 กรกฎาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 32  (475 รายการ)