ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
899
เดือนที่แล้ว
2,126
ปีนี้
24,689
ปีที่แล้ว
17,892
ทั้งหมด
52,782
ไอพี ของคุณ
35.175.191.72


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบไปด้วย
1. ทำความสะอาดบริเวณถนนสายขุมเงิน - แม่เมย และเก็บขยะ 2 ข้างทาง
2. ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน
เพื่อพัฒนาตำบลทาขุมเงินให้เป็นตำบลสะอาด

25 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นำโดย นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเนื่องในวัน คล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นำโดยนายศุภชัย เรืองศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน , โรงเรียน, เทศบาลตำบลทาขุมเงิน) ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งกระตุ้นให้ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา โดยจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดทาศรีป้าน

17 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นำโดยนายศุภชัย เรืองศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

13 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

13 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการร้านอาหารสะอาด รสชาดอร่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงร้านอาหาร ให้ได้มาตรฐาน Clean Food Good Test และคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคด้านอาหารให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และได้มอบถังขยะสองสีให้กับผู้นำชุมชนตำบลทาขุมเงินโดยนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานในพธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

20 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการฟ้อนรำเพื่อสุขภาพ (ฟ้อนยอง) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญชัย จำนวน 5 ท่าน คือ 1. นายดนัย สังขทัต ณ อยุธยา 2. น.ส.สมพร คำวัง 3. นางนัยนา อนุรักษ์ศิลปกุล 4. นางบุญทวี ชาญชัยศรี 5. น.ส.ทัศนีย์ เขื่อนแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการฟ้อนรำและร่วมสืบสานศิลปะการฟ้อนรำกับการออกกลังกาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

17 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงินร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทมขุมเงิน เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตลอดจนการสร้างค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีนางสาวเกษศิรินทร์ วงศ์วิวัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กและเยาวขน ณ โรงเรียนบ้านแม่เมย

12 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทาขุมเงินร่วมต้อนรับนายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 และร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ร่วมกับ ส่วนราชการ อปท. วัด และโรงเรียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน นอกจากนั้นคณะกรรมการฯยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวัด ประชารัฐ สร้างสุข 5 ส. ณ วัดทาสบเมย และเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบ(บ้านกำนันทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวง)

10 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นำโดยนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด และทีมกู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้เข้ารับรางวัลการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับชาติ ครั้งที่ 5 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

06 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ บ้านแม่เหล็ก ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

21 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการถักตะกร้าด้วยเชือกร่ม โดยมีนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ และเกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ซึ่งคุณนภัทร ณ ลำพูน ได้เป็นวิทยากรให้่ความรู้ในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบา่ลตำบลทาขุมเงิน

06 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (206 รายการ)