ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
180
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,313
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,027
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน (สปก.ต.ทาขุมเงิน)นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
ได้ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ประชาชนร้านนวดเพื่อสุขภาพที่เปิดให้บริการในเขตพื้นที่ ต.ทาขุมเงิน ตามมาตราผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยให้ปฎิบัติตามแนวทางตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 โดยเน้นย้ำให้เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิจำกัดจำนวนและเวลาการให้บริการ

12 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี และได้มอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

03 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำแม่เมย หมู่ที่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

03 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การช่วยเหลือตามอำนาจที่ต่อไป

20 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยทำการฉีดวัคซีน ณ บ้านขุมเงิน หมู่ 1 และ บ้านสบเมย หมู่ที่ 2

18 พฤษภาคม 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งได้มอบผ้าปิดจมูกให้แก่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการนี้ นายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวฯ โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบไปด้วย
1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณโดยรอบวัดทาสวนหลวง หมู่ที่ 3
2. พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 3
3. แจกแผ่นพับและแจกทราบอะเบท
4.ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณโดยรอบวันทาสวนหลวง หมู่ที่ 3 และภายในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาตำบลทาขุมเงินให้เป็นตำบลสะอาด ชุมชนปลอดภัยรวมทั้งก่อให้เกิดทัศนียภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ

08 พฤษภาคม 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมแรง) เมื่อคืนวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
1. หมู่ 1 บ้านทาขุมเงิน จำนวน 6 ราย
2. หมู่ 2 บ้านสบเมย จำนวน 5 ราย
3. หมู่ 7 บ้านดอยครั่ง จำนวน 1 ราย
4. หมู่ 10 บ้านป่าไม้ จำนวน 3 ราย
รวมทั้งสิ้น 15 ราย รวมเป็นกระเบื้องแบบแผ่น 301 แผ่น และแบบครอบ 30 แผ่น

08 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา และนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน โดย กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ มี 4 กลุ่ม คือ ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบฯ เช่นผู้ถูกพักงาน ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกอบการที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว และผู้ถูกกักตัว ตามมาตรการผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคเชื้อติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) โดยการพิจารณาของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ในพื้นที่ บ้านแม่เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 9 บ้านแม่เมย หมู่ที่ 6 บ้านสบเมย หมู่ที่ 2 และบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลทาขุมเงิน

27 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นำโดยนายชิณวัตร นิลบรรบต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน มอบชุดอุปกรณ์การแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 1 แกลลอน และถุงมือยาง ขนาด M จำนวน 1 กล่อง )
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น.
ตามโครงการคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน

21 เมษายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมกิจกรรม “Lamphun Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” โดยการทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ หรือบริเวณที่ผู้มาขอรับบริการสัมผัส ราวจับบริเวณทางเดิน ประตู ฯลฯ โดยให้มีวัสดุป้องกันตนเอง เช่น ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายศุภชัย เรืองศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาล, ผู้นำชุมชน, ตัวแทนสมาชิกสภาฯ, ปราชญ์ชาวบ้าน, ตัวแทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแม่ทา ศึกษาดูงานการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมขัง และเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและสนับสนุนวิทยากร

17 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การเย็บหน้ากากอนามัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมครู ก. และจิตอาสา ในการเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยมีคุณอัจฉราพรรณ จอมเขียว ประธานคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

13 มีนาคม 2563

มื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. นักเรียนอาวุโสศึกษาทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมโครงการธรรมะกับผู้สูงวัยจิตใจชื่นบาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการปลูกฝังจริยธรรมและเข้าใจหลักการธรรมะมากขึ้น และนำหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีพระครูปลัดสิริมงคล ถิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดทาสบเมยเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมกับนางจิตรา จันทร์ทิพย์ เป็นวิทยากรพิเศษประจำโรงเรียนอาวุโสศึกษาทาขุมเงิน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

11 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น.นำโดยนายศุภชัย เรืองศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้านและพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมเดินขบวนรถแห่ไม้แกะสลัก ของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองบางไคลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขบวนแห่รถไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ในครั้งนี้ด้วย

 
28 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. นักเรียนอาวุโสศึกษาทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำสะตวง / เท้าทั้งสี่) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนายนิยม ปันใจ คลังปัญญาผู้สูงอายุทาขุมเงิน เป็นวิทยากรและให้ความรู้เรื่อง การทำสะตวง / เท้าทั้งสี่ ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

26 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (241 รายการ)