ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
180
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,313
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,027
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2562 กิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา การสาธิตฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก และการสาธิตการหว่านเมล็ดปอเทืองในแปลงไถกลบ โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหลังศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 9

22 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านงานวัณโรคและเอดส์ ปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน

24 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก โดยเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ส่งนางสาวโสภิตร นุกาศ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมการคัดเลือกดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

22 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับ นายภาษิต บุษมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

08 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพครอบครัว ตำบลทาขุมเงิน ปี 2561 โดยจัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้ดูแลผู้ปวยติดเตียง แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำอาสาสมัครประจำครอบครัว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน

20 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ปลัดเทศบาล และนายช่างโยธาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ให้การต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเดื่อ - บ้านแม่เมย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค รวมถึงเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน แก่หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ

11 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน และนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้มอบกระเบื้องให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย บ้านสบเมย หมู่ที่ 2 บ้านแม่เมย หมู่ที่ 6 และบ้านแม่เหล็ก หมู่ที่ 8

24 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมโครงการไทยนิยน ยั่งยืน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดทาสบเมยและศาลาอเนกประสงค์บ้านทาขุมเงิน

16 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อควบคุม ป้องกัน และทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน

05 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น คณะกรรมการพัฒนาบริการสาธารณสุขตำบลทาขุมเงิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน ได้มอบเกียรติบัตร แก่บุคลต้นแบบ ทั้ง12หมู่บ้าน ในเขตตำบลทาขุมเงิน.

08 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมโครงการ เสวนาป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ปี 2560 เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายในแต่ละพื้นที่และทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้อย่างถูกต้อง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน

29 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ด่านตรวจหนองหมู หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

28 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 นำโดยนายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมคณะจิตอาสาตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมกันทำความสะอาดพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณวัดทาสบเมย เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติรัตนโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดทาสบเมยโดยการบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
25 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ให้การต้อน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ในการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ 2561 พร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย 1. นางสาวอริสา เหล็กแดง หมู่ 8 ตำบลทาขุมเงิน 2. นางกอดี ขนาดฐิติ หมู่ 8 ตำบลทากาศ 3. นางคำน้อย ห้วยแก้วหลวง หมู่ 8 ตำบลทากาศ ณ บ้านแม่เหล็ก
19 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นำโดยนายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทาขุมเงิน ได้ให้การต้อนรับนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้าน อดีตกำนัน อรุณ แสนแก้วกาศ ณ บ้านสวนหลวง
08 ธันวาคม 2560

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)