ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

มุ่งสู่ตำบลเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมโดดเด่นควบคู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์


รูปภูเขา    หมายถึง  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลทาขุมเงิน  ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูง มีทัศนียภาพเป็นภูเขาล้อมรอบ  สลับที่ราบเป็นบางส่วน  แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในตำบล ทาขุมเงินซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมาเป็นระยะเวลาหลายปี

ต้นไม้    หมายถึง  การอาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนในตำบลทาขุมเงิน       ที่เปรียบเสมือน ต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นอยู่เสมอ

ขุมเงิน    หมายถึง  แผ่นดินอันเป็นที่มาของทรัพย์สมบัติเงินทอง  โดยมีประวัติในการค้นพบหลุมเงินหลุมทอง  ในพื้นที่ของบ้านขุมเงิน  และได้นำมาเป็นชื่อของตำบลทาขุมเงินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


พันธกิจ

 

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 6  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากการกระจายอำนาจ

 

 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาล  7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                    1.1  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า 

                          รางระบายน้ำ

                   1.2  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์

       1.3  แนวทางการปรับปรุงและจัดหาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                   2.1  แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

                   2.2  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น

                   2.3  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร

 2.4  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

                   3.1  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา

                   3.2  แนวทางการสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

                          และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

                   4.1  แนวทางการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   4.2  แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   4.3  แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

                   5.1  แนวทางการส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น

                   5.2  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารสุข

                   6.1  แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน

                   6.2  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข        

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

                   7.1  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

                   7.2  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร

                   7.3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

                   7.4  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

                   7.5  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น

       7.6  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน