ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,945
เดือนที่แล้ว
2,712
ปีนี้
1,945
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
86,021
ไอพี ของคุณ
18.207.108.182
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.ค. 2563
2มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ก.ค. 2563
3มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ก.ค. 2563
4มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงา1 ก.ค. 2563
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.ค. 2563
6ประกาศ-กทจ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล17 มิ.ย. 2563
7ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ฉ.1-617 มิ.ย. 2563
8ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.217 มิ.ย. 2563
9ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ฉ.2 พ.ศ. 256317 มิ.ย. 2563
10ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉ.3 พ.ศ.216 มิ.ย. 2563
11ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉ.2 พ.ศ.216 มิ.ย. 2563
12ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ16 มิ.ย. 2563
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน16 มิ.ย. 2563
14ประกาศกำหนดปฏิบัติราชการครู16 มิ.ย. 2563
15ประกาศหลักเกณฑ์ครู16 มิ.ย. 2563
16ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 255816 มิ.ย. 2563
17ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏ15 พ.ค. 2562
18ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายสภา3 ก.ย. 2561
19ประมวลจริยธรรมพนักงาน27 มิ.ย. 2561
20ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายบริหาร10 มิ.ย. 2558

1