ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,264
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
8,076
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
123,403
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ง7 ก.ค. 2564
2แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่4)พ.ศ.25647 ก.ค. 2564
3คำสั่งมอบหมายงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของแต่ละส่วนกอง/ราชการ5 ก.ค. 2564
4ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ประจำปี 2564-256622 มิ.ย. 2564
5คำสั่งแต่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง21 มิ.ย. 2564
6คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล21 มิ.ย. 2564
7ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 8 มิ.ย. 2564
8คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน19 พ.ค. 2564
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เม.ย. 2564
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.ค. 2563
11มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน1 ก.ค. 2563
12มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ก.ค. 2563
13มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ก.ค. 2563
14มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.ค. 2563
15ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ฉ.2 พ.ศ. 256317 มิ.ย. 2563
16ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.255817 มิ.ย. 2563
17ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่2ฉบับที่3ฉบับที่4ฉบับที่5และฉบับที่6)17 มิ.ย. 2563
18ประกาศ-กทจ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล17 มิ.ย. 2563
19ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 255816 มิ.ย. 2563
20ประกาศหลักเกณฑ์ครู16 มิ.ย. 2563

12  >> >|