ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ30 ม.ค. 2560
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ30 ม.ค. 2560
3การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ30 ม.ค. 2560
4การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน30 ม.ค. 2560
5การรับชำระภาษีป้าย30 ม.ค. 2560
6การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่30 ม.ค. 2560
7การแจ้งถมดิน30 ม.ค. 2560
8การแจ้งขุดดิน30 ม.ค. 2560
9การจดทะเบียนพาณิชย์30 ม.ค. 2560
10การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 ม.ค. 2560
11การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ30 ม.ค. 2560
12การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 ม.ค. 2560
13การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม30 ม.ค. 2560
14การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์30 ม.ค. 2560
15การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ30 ม.ค. 2560
16การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ30 ม.ค. 2560

1