ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,945
เดือนที่แล้ว
2,712
ปีนี้
1,945
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
86,021
ไอพี ของคุณ
18.207.108.182
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ30 ม.ค. 2560
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ30 ม.ค. 2560
3การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ30 ม.ค. 2560
4การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน30 ม.ค. 2560
5การรับชำระภาษีป้าย30 ม.ค. 2560
6การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่30 ม.ค. 2560
7การแจ้งถมดิน30 ม.ค. 2560
8การแจ้งขุดดิน30 ม.ค. 2560
9การจดทะเบียนพาณิชย์30 ม.ค. 2560
10การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 ม.ค. 2560
11การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ30 ม.ค. 2560
12การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 ม.ค. 2560
13การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม30 ม.ค. 2560
14การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์30 ม.ค. 2560
15การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ30 ม.ค. 2560
16การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ30 ม.ค. 2560

1