ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงินได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขึ้น นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ สุรินกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบล
ทาขุมเงิน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ตลอดจนลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน รวมถึงเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งในการจัดโครงการ ได้มีการบรรยายธรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมคณะ และได้มีการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ณ หอประชุมโรงเรียน
ทาขุมเงินวิทยาคาร

05 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยทำการเปิดรับสมัคร ในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอาเซียนโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร และเพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสแกนผ่าน QR Code
29 เมษายน 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
28 เมษายน 2564

แจ้งเลื่อนการให้บริการชำระเงินสมทบมาตรา 40,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
20 เมษายน 2564

,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนตำบลทาขุมเงิน
02 เมษายน 2564

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
29 มีนาคม 2564

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
28 มีนาคม 2564

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
28 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

17 มีนาคม 2564

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น
1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้
1.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
2.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
12 มีนาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้ง,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
1. ที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
2. ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
3. ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ
พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 17 มี.ค.2564
สอบถามรายละเอียดที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444
12 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

02 มีนาคม 2564

คู่มือบริการประชาชน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
02 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
01 มีนาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เอกสารแนะนำภาษีป้าย 2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (160 รายการ)