ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
2,945
เดือนที่แล้ว
3,277
ปีนี้
20,466
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
135,793
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84
1
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
21 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์แผนภาพและวิดีทัศน์กระบวนการด้านทัณฑปฏิบัติ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เพื่อสร้างการรับรู้ในหลักการบริหารโทษให้ภาคประชาสังคมได้เข้าใจอย่างถูกต้องแบะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
เทศบาลตำบลทาขุมเงินจึงขอ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ QR Code แผนภาพและวิดีทัศน์กระบวนการด้านทัณฑปฏิบัติ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับทราบ

20 กันยายน 2565

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
14 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง  ประจำปี  พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
13 กันยายน 2565

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

19 สิงหาคม 2565

ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เรียน นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และประชาชนทุกท่าน 

ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขอบคุณค่ะ

30 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

27 มิถุนายน 2565

รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
23 มิถุนายน 2565

ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย การเก็บรักษา และทำลายวัตถุระเบิด จังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดของ บริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จำกัด พร้อมประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิดฯ  

16 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พศ 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
10 มิถุนายน 2565

“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 29 จังหวัดลำพูน” ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน

จัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 29 จังหวัดลำพูน”
ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน  2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยมีท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน”
เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทให้แก่ลูกหนี้ด้วยกระบวนการทางเลือก (ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง)
โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องไกล่เกลี่ยหนี้สิน การเจรจาลดดอกเบี้ย
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลดปัญหาในเรื่องการฟ้องร้องและการถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด
ภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินและลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
เช่น หนี้สินบัตรเครดิต หนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้ SMEs หนี้เกษตรกรและหนี้กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ตลอดจนมีการแสดงผลงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในการนี้ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจ
เข้าร่วมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

08 มิถุนายน 2565

ป้ายโฆษณา  หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
08 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
06 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษี และขั้นตอนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
10 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (277 รายการ)