ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,665
เดือนที่แล้ว
2,328
ปีนี้
1,665
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
58,379
ไอพี ของคุณ
34.204.200.74


27 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนของเล่น ของขวัญ ของรางวัล และขนม เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
***ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาขุมเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 053-506080 หรือ น้องอ้อ 062-6641556 หรือ น้องกิ๊ก 084-1736918
***ทั้งนี้สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป***
มาร่วมบริจาคเพื่อเด็กๆกันเยอะๆนะคะ

02 มกราคม 2563

02 มกราคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น
- การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
- การแสดงของนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาของเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในตำบลทาขุมเงิน
- การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาของเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในตำบลทาขุมเงิน
- การแสดงของทหาร
- การละเล่น (การละเล่นภาคสนาม/ การตอบปัญหา)
- กิจกรรมตักไช่มัจฉา เพื่อลุ้นรางวัลรถจักรยาน กระเป๋านักเรียน และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
*** แจกขนม ผลไม้ ไอศกรีม น้ำดื่ม อาหารกลางวัน
ฟรีตลอดงาน***

02 มกราคม 2563

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานรัฐที่ได้รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับดี (A) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน "ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ" เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และย้ำถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

09 ธันวาคม 2562

29 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

 

 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 (เทศบาล/อบต.) ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่
1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504)
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

10 ตุลาคม 2562


ปีงบประมาณ2563(1ตุลาคม62-30กันยายน63)

 


เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
>>>ข้อ1.เเละ2. ขอรับได้ที่ ที่ลงทะเบียน<<<
3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

09 ตุลาคม 2562

09 ตุลาคม 2562

23 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน เปิดรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ในวัน เวลา ราชการ

11 มิถุนายน 2562

05 มิถุนายน 2562

10 เมษายน 2562

กระทรวงมหาดไทย  เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย  เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน  ปี 2562  (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)  สามารถดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์ผ่าน  QR Code

13 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน เปิดรับลงทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงินรอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสุนัขและแมวในรอบแรก ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ในวันและเวลาราชการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้เพียงพอสำหรับการให้บริการในปีงบประมาณ 2562
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ 089-2668515 (หนู) และ 099-2681299 (แพน)

14 กุมภาพันธ์ 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)